Lý thuyết Ôn tập – Phần 1 Lịch sử 6


  Phần một của chương trình Lịch sử lớp 6 đã trình bày những nét cơ bản của lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến cuối thời cổ đại. Chúng ta đã học và biết loài người đã lao động và biến chuyển như thế nào để dần dần...

  Phần một của chương trình Lịch sử lớp 6 đã trình bày những nét cơ bản của lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến cuối thời cổ đại. Chúng ta đã học và biết loài người đã lao động và biến chuyển như thế nào để dần dần đưa xã hội tiến lên và xây dựng những quốc gia đầu tiên trên thế giới, đồng thời đã sáng tạo nên những thành tựu văn hóa quý giá để lại cho đời sau.

  Hãy điểm lại:

  1. Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?

  2. Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy:

  – Về con người

  – Về công cụ sản xuất

  – Về tổ chức xã hội

  3. Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?

  4. Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

  5. Các loại nhà nước thời cổ đại.

  6. Những thành tựu văn hóa của thời cổ đại:

  – Về chữ viết, chữ số

  – Về các khoa học

  – Về các công trình nghệ thuật

  7. Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.