Lý thuyết Quá trình hình thành và thực trạng phát triển


  a)Quá trình hình thànhBảng 43.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.b)Thực trạng phát triển kinh tếBảng 43.2.Một số chỉ tiêu kinh tế của ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, năm 2005

  a)Quá trình hình thành

  Bảng 43.1. Thời gian hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.

  Lý thuyết Quá trình hình thành và thực trạng phát triển

  b)Thực trạng phát triển kinh tế

  Bảng 43.2.Một số chỉ tiêu kinh tế của ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta, năm 2005

  Lý thuyết Quá trình hình thành và thực trạng phát triển