Lý thuyết so sánh các số có nhiều chữ số


  a) Ví dụ 1: So sánh 99 578 và 100 000Số 99 578 có ít chữ số hơn số 100 000 nên 99 578 < 100 000 hay 100 000 > 99 578b) Ví dụ 2: So sánh 693 251 và 693 500Hai số này có số chữ số bằng nhau.Các chữ số hàng...

  a) Ví dụ 1: So sánh 99 578 và 100 000

  Số 99 578 có ít chữ số hơn số 100 000 nên 99 578 < 100 000 hay 100 000 > 99 578

  b) Ví dụ 2: So sánh 693 251 và 693 500

  Hai số này có số chữ số bằng nhau.

  Các chữ số hàng trăm nghìn đều bằng 6, hàng chục nghìn đều bằng 9, hàng nghìn đều bằng 3.

  Đến hàng trăm có 2 < 5, vậy:  693 251 < 693 500

  hay 693 500 > 693 251

  BaitapSachgiaokhoa.com