Lý thuyết tìm số trung bình cộng


  Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?Bài giảiTổng số lít dầu của 2 can là:6 + 4 = 10 (l)Số...

  Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

  Bài giải

  Lý thuyết tìm số trung bình cộng

  Tổng số lít dầu của 2 can là:

  6 + 4 = 10 (l)

  Số lít dầu rót đều vào can là:

  10: 2 = 5 (l)

                                        Đáp số: 5l dầu

  Nhận xét:

  – Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

            (6+4): 2 = 5l

  Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4

  – Ta nói: Can thứ nhất có 6l, can thứ hai có 4l, trùng bình mỗi can có 5l.

  Bài toán 2: Số học sinhủa 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

  Bài giải:

  Lý thuyết tìm số trung bình cộng

  Tổng số học sinh của 3 lớp:

  25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

  Trung bình mỗi lớp có:

  84: 3 = 28 (học sinh)

                                             Đáp số 28 học sinh

  Nhận xét: Số 28 là trung bình cộng của ba số 25, 27 và 32

  Ta viết (25 + 27 + 32): 3 = 28

  Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho các số hạng

  Bài tập cùng chuyên mục