Lý thuyết tính chất kết hợp của phép cộng


  So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau: abc(a + b )+ ca + (b+ c) 546(5 + 4) = 6 = 9 + 6 = 155 + (4 + 6) = 5 + 10 =...

  So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

  a

  b

  c

  (a + b )+ c

  a + (b+ c)

  5

  4

  6

  (5 + 4) = 6 = 9 + 6 = 15

  5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15

  35

  15

  20

  (35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70

  35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70

  28

  49

  51

  (28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128

  28 + (49 +51) = 28 + 100 = 128

   Ta thấy giá trị của (a +b ) + c và của a + (b +c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:

                       (a +b ) + c =  a + (b +c)

  Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

  Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a +b + c như sau:

                          a + b + c = (a +b) +c = a + (b + c)

  Bài tập cùng chuyên mục