Lý thuyết tính chất kết hợp của phép nhân


  a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)Ta có: (2 x 3) x 4  = 6 x 4 = 24         2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24vậy (2 x 3) x 4...

  a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

  (2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)

  Ta có: (2 x 3) x 4  = 6 x 4 = 24

           2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

  vậy (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

  b) So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng sau:

  Lý thuyết tính chất kết hợp của phép nhân

  Ta thấy gía trị của (a x b) x c và của a x (b x c)  luôn bằng nhau và ta viết:

                    (a x b) x c = a x (b x c)

  Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

  Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

              a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

  Bài tập cùng chuyên mục