Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)


  65 - 30 = 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.6 trừ 3 bằng 3, viết 3.6 trừ 4 bằng 2, viết 2Hạ 3, viết 3.

  Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

  65 – 30 = 

  5 trừ 0 bằng 5, viết 5.

  6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

  Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

  6 trừ 4 bằng 2, viết 2

  Hạ 3, viết 3.

  Bài tập cùng chuyên mục