Lý thuyết viết số tự nhiên trong hệ thập phân


  Trong cách vết số tự nhiên:1. Ở mỗi hàng có thể viết được chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng trên liên tiếp nó.Chẳng hạn:  10 đơn vị = 1 chục                   10...

  Trong cách vết số tự nhiên:

  1. Ở mỗi hàng có thể viết được chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng trên liên tiếp nó.

  Chẳng hạn:  10 đơn vị = 1 chục

                     10 chục = 1 trăm

                     10 trăm = 1 nghìn…

  2. Với mười chữ số: 0; 1; 2; 3;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 có thể viết được mọi số tự nhiên.

  Chẳng hạn:

  – Số ” Chín trăm chín mươi chín” viết là 999

  – Số: Hai nghìn không trăm linh năm: viết là; 2005

  Nhận xét: Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

  Chẳng hạn, số 999 có ba chữ số 9, kể từ phải sang trái mỗi chữ số 9 lần lượt nhận giá trị là 9, 90, 900.

  Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

  Bài tập cùng chuyên mục