Mấy ý nghĩ về thơ


Câu 1: Nguyễn Đình Thi lí giải đặc trưng cơ bản nhất của thơ là biểu hiện tâm hồn con người:- Quan hệ giữ thơ và tâm hồn con người: thơ – con người có tác động qua lại với...