Một phần ba


Đề bài1. Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào?                     2. Hình nào có \({1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu?3. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số con gà?Lời giải chi...