Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận


Câu 1: Hãy nêu đặc trung của kịch, các kiểu loại kịch và yêu cầu về đọc kịch bản văn học.- Đặc trưng của kịch: tái hiện những xung đột trong cuộc sống qua diễn biến của cốt truyện kịch,...