Nam triều công nghiệp diễn chí – Nguyễn Khoa Chiêm


    Nguyễn Khoa Chiêm (1659-1736) tự là Bảng Trung từng làm quan tới chức Tham tri chánh đoán sự dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu ở Đàng Trong. Ông là tác giả bộ sách "Nam triều công nghiệp diễn...