Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000 như thế nào?


  Đề bàiNêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 để trả lời. Lời giải chi tiết Các kế hoạch 5 năm                                       Nhiệm vụ và mục tiêu Kế...

  Đề bài

  Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 - 1990, 1991 - 1995, 1996 - 2000 như thế nào?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Các kế hoạch

  5 năm

                                         Nhiệm vụ và mục tiêu

  Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986 – 1990

  Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

  Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1991 – 1995

  – Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

  – Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế

  Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 – 2000

  – Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần…

  – Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.