Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.


    Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.Trả lời:Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…

    Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

    Trả lời:

    Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…