Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương


  Đề bàiNêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời. Lời giải chi tiết- Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng...

  Đề bài

  Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 - 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

  – Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến và đánh đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau.

  – Động lực cách mạngcông nhân và nông dân.

  – Lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

  – Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng thế giới.