Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)


  Đề bàiNêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935). Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 97 để trả lời. Lời giải chi tiếtTừ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma...

  Đề bài

  Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935). 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 97 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  Từ 27/3 đến ngày 31/3/1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc), có 13 đại biểu trong và ngoài nước.

  *Nội dung:

  – Xác định 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng rãi; chống chiến tranh đế quốc.

  – Thông qua Nghị quyết chính trị, điều lệ Đảng, vận động công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, phụ nữ; về công tác trong các dân tộc thiểu số, đội tự vệ, cứu tế đỏ.

  – Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 13 người do Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, Nguyễn Ái Quốc làm đại diện của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

  * Ý nghĩa:  Đánh dấu mốc quan trọng Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước đến ngoài nước, các tổ chức quần chúng …