Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam


  Đề bàiNêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức bài trước để phân tích, nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình...

  Đề bài

  Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  Dựa vào kiến thức bài trước để phân tích, nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Lời giải chi tiết

  Trong quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đóng nhiều vai trò quan trọng:

  Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lenin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.

  Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng:

  + Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

  + Tháng 6/1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

  + Tháng 7/1924, Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

  + Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

  + Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu.

  Triệu tập hội nghị thành lập Đảng trước sự hoạt động riêng rẽ của ba tố chức cộng sản (1930)

  Sai lầm và chú ý: dựa vào từng hoạt động cụ thể của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930 để xâu chuỗi, phân tích kĩ lưỡng và rút ra nhận xét. 

  BaitapSachgiaokhoa.com