Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh


  Đề bàiNêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 95 để trả lời. Lời giải chi tiết*Ý nghĩa lịch sử    - Khẳng...

  Đề bài

  Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 95 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  *Ý nghĩa lịch sử    

  – Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

  – Khối liên minh công – nông hình thành.

  – Là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

  – Được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế Cộng sản công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

  *Bài học kinh nghiệm: Để lại bài học quý về công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, mặt trận dân tộc thống nhất, tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh …