Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939


  Đề bàiNêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 102 để trả lời. Lời giải chi tiết*Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939 -  Là phong trào...

  Đề bài

  Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939. 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtNêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 102 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  *Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939 

  –  Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  – Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

  – Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

  – Cán bộ đựợc rèn luyện và trưởng thành.

  – Là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

  *Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

  – Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

  – Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

  – Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động.

  – Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…

  – Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.