Ngày, tháng


Đề bài1. Đọc, viết (theo mẫu ):2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:     Tháng 12 có 31 ngày.b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:- Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25...