Nghị luận về một hiện tượng đời sống


I. TÌM HIỂU ĐỀ VÀ LẬP DÀN Ýa. Tìm hiểu đề- Vấn đề nghị luận: cách sử dụng "chiếc bánh thời gian" của thanh niên hiện nay.- Các dẫn chứng minh họa có thể lấy từ đời sống hoặc những...