Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi


Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan.a. Gợi ý tìm hiểu đề- Đặc sắc của kết cấu truyện: Truyện gồm những cảnh khác nhau tưởng như rời rạc (cảnh van xin, đút lót,...