Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí


Câu 1:a. Vấn đề mà Nê-ru, cố Tổng thống Ấn Độ nêu ra là văn hoá và những biểu hiện ở con người.   Có thể đặt tên cho văn bản là: Văn hoá con người.b. Tác giả sử dụng các thao...