Nghĩa của câu


Câu 1:a. Câu a1 + a2:- Giống: cả hai câu đều đề cập đến cùng một sự việc: Chí Phèo từng có thời "ao ước có một gia đình nhỏ".- Khác:    + câu a1: kèm theo sự đánh giá chưa...