Nghĩa của câu (tiếp theo)


Câu 1: Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:a.- Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết nắng ở hai miền Nam - Bắc có sắc thái khác nhau.- Nghĩa tình thái: phỏng đoán với...