Nghĩa của từ


I. Nghĩa của từ là gì?   Em hãy cho biết:1. Mỗi chú thích trên gồm mấy bộ phận: 2 bộ phận đó là từ và ý nghĩa của từ.2. Bộ phận đứng sau dấu (:)3. Nghĩa của từ ứng với...
Lời giải chi tiếtI. NGHĨA CỦA TỪ LÀ GÌ?Câu 1: Dưới đây là một số chú thích trong những bài văn các em đã học:- tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tộc...) được hình thành...