Nhìn về vốn văn hóa dân tộc


Câu 1:Tác giả phân tích trên những phương diện: tôn giáo, nghệ thuật (kiến trúc, hội họa, văn học), ứng xử (giao tiếp cộng đồng, tập quán), sinh hoạt (ăn, ở, mặc).Câu 2:Đặc điểm nổi bật của sáng tạo văn...