Nhớ đồng


Bố cục: 3 phần:– Phần 1 (9 khổ thơ đầu): khát khao và nỗi nhớ của người tù cộng sản với cuộc sống tư do bên ngoài.– Phần 2 (2 khổ tiếp): nhớ những ngày còn ở ngoài tự do.–...