Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố


  Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.c) Đặc điểm dân cư và lao động.d) Đặc điểm kinh tế - xã hội.e) Địa lí một số ngành...

  Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

  a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

  b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

  c) Đặc điểm dân cư và lao động.

  d) Đặc điểm kinh tế – xã hội.

  e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.

  Bài kế trước:
  Viết báo cáo
  Bài kế sau:
  Cách tiến hành