Nội dung và hình thức của văn bản văn học


Câu 1: Đề tài của văn bản văn học là gì? Cho ví dụ.- Đề tài là lĩnh vực đời sống được nhà văn nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và thể hiện trong văn bản. Việc lựa...
Lời giải chi tiếtI. CÁC KHÁI NIỆM CỦA NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN VĂN HỌC1. Các khái niệm về nội dung văn bản văn họca. Đề tàiĐề tài là phạm vi cuộc sống được nhà văn nhận...