Nói giảm nói tránh


I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh1. Các phần in đậm trong ba câu trích đều nói đến cái chết.Cách nói trên đây là để giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau...