Ôn tập chương I – Đoạn thẳng


Câu I.1 trang 138 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1Chọn đáp án đúng.Quan sát hình bs 6(A) đường thẳng d đi qua điểm T.(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T.(C) đường thẳng d...
Câu I.6 trang 139 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các...