Ôn tập chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.


Tìm số tự nhiên x, biết:a) \(123 - 5(x+4) = 38\)b) \((3{\rm{x}} - {2^4}){.7^3} = {2.7^4}\)Giảia) \(123 - 5(x+4) = 38\)    \( 5(x+4) = 123 - 38\)    \( 5(x+4) = 85\)    \(x + 4 = 85: 5...
Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.GiảiTheo đề bài ra ta có: ( x: 3 – 4).5 = 15  \( \Leftrightarrow \)  x : 3 –...
Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:a) \({6^2}:4.3 + {2.5^2}\)                      b) \({5.4^2} - 18:{3^2}\)Giảia) \({6^2}:4.3 + {2.5^2}\) = 36 : 4.3 + 2.25 = 9.3...
Tìm số tự nhiên x biết:a) 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x > 8b) x ⋮ 12, x ⋮ 25, x ⋮ 30 và 0 < x < 500Giảia) 70 ⋮ x, 84 ⋮ x và x >...
Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu 1 và chia hết cho 7.GiảiGọi m là số tự nhiên cần tìm.Ta có: m...
Thực hiện phép tính:a) \(80 - ({4.5^2} - {3.2^3})\)b) 23.75 + 25.23 +180c) \(2448:\left[ {119 - \left( {23 - 6} \right)} \right]\) Giảia) \(80 - ({4.5^2} - {3.2^3})\) = 80 – ( 4.25 – 3.8)= 80 – (100 – 24 )= 80...
Tìm số tự nhiên x, biết:a) \((2600 + 6400) - 3x = 1200\)        b) \(\left[ {\left( {6{\rm{x}} - 72} \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)Giảia) \((2600 + 6400) – 3x = 1200\)    \( 9000 -3x = 1200\) ...
Cho \(A = \left\{ {8;45} \right\},B = \left\{ {15;4} \right\}\)a) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a + b sao cho a ∈ A, b ∈ Bb) Tìm tập hợp D các số tự nhiên x...
Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như...
Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?GiảiTa có   \(270  \) \(\vdots \) \( 2; 3105 \)  \(\not...
Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số:a) 2.3.5 + 9. 31                        b) 5.6.7 + 9.10.11Giảia) Ta có:    2.3.5 + 9. 31 > 3         ...
Điền chữ số vào dấu * để số \(\overline {1*5*} \) chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.GiảiVì \(\overline {1*5*} \) chia hết cho 2 và cho 5 nên chữ số hàng đơn vị là 0Vì \(\overline...
Tổng sau có chia hết cho 3 không?\(A = 2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8} + {2^9} + {2^{10}}\)GiảiTa có:\(A = 2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} +...
Cho \(a = 45, b = 204, c = 126.\)a) Tìm ƯCLN(a,b,c).b) Tìm BCNN(a,b).GiảiTa có: \(45 = {3^2}.5\)            \(204 = {2^2}.3.17\)                        \(126 = {2.3^2}.7\)   ...
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính...
Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng đều cả ba loại. Nhưng sau khi chia còn thừa 13 quyển vở, 8...
Một thùng chứa hàng có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 320cm, chiều rộng 192cm, chiều cao 224cm. Người ta muốn xếp các hộp có dạng hình lập phương vào trong thùng chứa hàng sao cho các hộp xếp...
Tại một bến xe, cứ 10 phút lại có một chuyến taxi rời bến, cứ 12 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 6 giờ, một xe taxi và một xe buýt cùng rời bến. Hỏi lúc...
Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó.GiảiGọi  m (m ∈ N và 200 ≤ m...
Có ba chồng sách: Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chống sách chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn sách Văn dày 15mm, mỗi cuốn sách Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn sách Toán dày 8mm. Người ta xếp ba chồng...
Quãng đường AB dài 110km. Lúc 7 giờ, người thứ nhất đi từ A để đến B, người thứ hai đi từ B để đến A. Họ gặp nhau lúc 9 giờ. Biết vận tốc của mỗi người thứ nhất...
Toán cổ: Một con chó đuổi theo một con thỏ cách nó 150dm. Một bước nhảy của chó dài 9dm, một bước nhảy của thỏ dài 7dm và khi chó nhảy một bước thì thỏ cũng nhảy một bước. Hỏi...
Tôi nghĩ một số có ba chữ.Nếu bớt số tôi nghĩ đi 7 thì được số chia hết cho 7.Nếu bớt số tôi nghĩ đi 8 thì được số chia hết cho 8.Nếu bớt số tôi nghĩ đi 9 thì...
Toán cổ: Một bà mang một rổ trứng ra chợ. Dọc đường gặp một và vô ý đụng phải, rổ trứng rơi xuống đất. Bà kia tỏ ý muốn đền lại bèn hỏi:- Bà cho biết trứng trong rổ có...
Gọi P là tập hợp các số nguyên tố,       A là tập hợp các số chẵn,       B là tập hợp các số lẻ.a) Tìm giao của các tập hợp A và P, A và B.b) Dùng ký hiệu...
Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {70;10} \right\};B = \left\{ {5;14} \right\}\). Viết tập hợp các giá trị của biểu thức:a) x + y với x ∈  A, y ∈ Bb) x - y với x ∈  A, y...
Lớp 6A có 25 học sinh thích môn Toán, có 25 học sinh thích môn Văn, trong đó có 13 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Có 9 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn.a) Dùng...
Kết quả tính 5.34 - 6.72 bằng:(A) 78 ;            (B) 211 ;          (C) 111 ;          (D) 48861.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn (C) 111.
ƯCLN của ba số 96, 160, 192 bằng(A) 16 ;                  (B) 24 ;                          (C) 32 ;                     (D) 48.Hãy chọn phương án đúng.GiảiChọn (C) 32.
BCNN của ba số 36, 104, 378 bằng(A) 1456 ;                 (B) 4914 ;                (C) 3276 ;                 (D)...
Tìm số tự nhiên \(\overline {ab} \) sao cho \(\overline {ab}  - \overline {ba}  = 72.\)GiảiTa có (10a + b) - (10b + a) = 72\( \Rightarrow \) 9a - 9b = 72\( \Rightarrow \) 9(a - b) = 72\( \Rightarrow \) a...
Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số \(\overline {*25*} \) chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5.Giải2250, 5250, 8250.
Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1.GiảiTa có n + 3 ⋮ n + 1 \( \Rightarrow \) n + 1 + 2 ⋮ n + 1 \( \Rightarrow \) 2 ⋮ n + 1.Do đón...
Chứng tỏ rằng:a) Nếu \(\overline {cd} \) ⋮ 4 thì \(\overline {abcd} \) ⋮ 4 ;b) Nếu \(\overline {abcd} \) ⋮ 4 thì \(\overline {cd} \) ⋮ 4.GiảiTa có \(\overline {abcd}  = 100.\overline {ab}  + \overline {cd}  = 4.25.\overline {ab}  + \overline {cd} \)a)...
Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng nhau và có giá trị nhỏ nhất.GiảiGọi m là giá trị nhỏ nhất của các tích 140.a, 180.b, 200.c. Do a, b,...