Ôn tập chương II – Số nguyên


Trên trục số cho hai điểm c, d (hình 28).a) Xác định các điểm - c, - d trên trục số.b) Xác định các điểm \(\left| c \right|,\left| d \right|,\left| { - c} \right|,\left| { - d} \right|\) trên trục sốc)...
Cho số nguyên b. So sánh b với –b,  -b với 0GiảiNếu b > 0 thì b > -b và –b < 0Nếu b = 0 thì b = -b = 0Nếu b < 0 thì b < -b và...
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:-33, 28, 4, -4, -15, 18, 0, 2, -2Giải-33,  -15,  -4,  -2,  0,  2,  4,  18,  28
Tính các tổng sau:a) \({\rm{}}\left[ {\left( { - 8} \right) + \left( { - 7} \right)} \right] + \left( { - 10} \right)\) ;b) 555 - (-333) - 100 - 80 ;c) -(-229) + (-219) – 401 + 12d) 300...
Bỏ dấu ngoặc và rút gọn biểu thức:a) (a + b)(a + b) ;             b) (a - b)(a - b)Giảia) (a + b)(a + b) = a.a + a.b + b.a + b.b               ...
Tìm các số nguyên x sao cho (x - 3) là ước của 13.GiảiƯ(13) = \(\left\{ {1, - 1, - 13,13} \right\}\)x - 3-11-1313x24-1016Vậy x = -10, 2, 4, 16.
Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:a) -4 < x < 5               b) -7 < x < 5                c) -19...
Tìm số nguyên a, biết:a) \({\rm{}}\left| a \right| = 4\)                     b) \(\left| a \right| = 0\)c) \(\left| a \right| =  - 3\)                ...
Tính:a) (-3).(-4).(-5)                                 b) (-5+8).(- 7)c) (-6 – 3).(- 6 +3)                           d)...
Tính:a) \({\rm{}}{\left( { - 8} \right)^2}{.3^3}\)b) \({9^2}.{\left( { - 5} \right)^4}\)Giảia) \({\rm{}}{\left( { - 8} \right)^2}{.3^3} = 64.27 = 1728;\)b) \({9^2}.{\left( { - 5} \right)^4} = 81.625 = 50625\).
Tìm số nguyên x,  biết:a) 2.x – 18 = 10                b) 3.x + 26 = 5c) \(\left| {x - 2} \right| = 0\)Giảia) 2.x – 18 = 10 \( \Rightarrow \) 2.x =10 + 18 \( \Rightarrow \) 2.x = 28\( \Rightarrow \) x...
Tính (một cách hợp lý)a) 18.17 – 3.6.7b) 54 – 6.(17 + 9)c) 33.(17 – 5) – 17.(33 – 5)Giảia) 18.17 – 3.6.7 = 18.17 – 18.7 = 18.(17 – 7) = 18.10 = 180b) 54 – 6.(17 + 9)...
Cho hai tập hợp: \({\rm{A}} = \left\{ {2; - 3;5} \right\}\), \(B = \left\{ { - 3;6; - 9;12} \right\}\)a) Có bao nhiêu tích a.b (với a ∈ A và b ∈ B) được tạo thành?b) Có bao nhiêu tích...