Ôn tập chương III – Phân số


Chứng minh$${\rm{S}} = {1 \over 5} + {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} + {1 \over {61}} + {1 \over {62}} + {1 \over {63}} < {1 \over 2}$$Giải\({\rm{S}} = {1 \over 5} + {1...
Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán \({1 \over 2}\) số cam và \({1 \over 2}\) quả; lần thứ hai bán \({1 \over 3}\) số cam còn lại và \({1 \over 3}\) quả; lần thứ ba bán \({1 \over...
Câu III.1 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Phân số \({a \over b}\) sau khi rút gọn được phân số \({{ - 8} \over {11}}\). Biết b – a = 190. Tìm phân số.Giải\({a \over b} =...
Câu III.5 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Chứng minh rằng \(S = {1 \over 2} + {1 \over {{2^2}}} + {1 \over {{2^3}}} +... + {1 \over {{2^{20}}}} < 1\)GiảiTa có \(S = {1 \over 2}...
Tìm số nguyên x, biết rằng:$$4{1 \over 3}.\left( {{1 \over 6} - {1 \over 2}} \right) \le x \le {2 \over 3}.\left( {{1 \over 3} - {1 \over 2} - {3 \over 4}} \right)$$Giải$$4{1 \over 3}.\left( {{1 \over 6} -...
Tính$$1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{{104} \over {195}} + 25\% } \right).{{24} \over {47}} - 3{{12} \over {13}}:3$$Giải\(1{{13} \over {15}}.0,75 - \left( {{{104} \over {195}} + 25\% } \right).{{24} \over {47}} - 3{{12} \over {13}}:3\) \(\eqalign{ & = {{28} \over {15}}.{3...
Tìm x biết:\(\left( {{1 \over {12}} + 3{1 \over 6} - 30,75} \right).x - 8 = \left( {{3 \over 5} + 0,415 + {1 \over {200}}} \right):0,01\)Giải\(\left( {{1 \over {12}} + 3{1 \over 6} - 30,75} \right).x - 8 =...
So sánh: \({\rm{A}} = {{{{10}^8} + 2} \over {{{10}^8} - 1}}\);                        \(B = {{{{10}^8}} \over {{{10}^8} - 3}}\)GiảiTa có:\({\rm{A}} = {{{{10}^8} + 2} \over {{{10}^8} - 1}} = {{{{10}^8}...