Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo)


Đề bài1. Viết (theo mẫu):85 = 80 + 536 =.........71 =.........94 =.........2. Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:                    57 = 50 + 73. Điền dấu >; <...