Ôn tập chương I: Đoạn thẳng


Đề bàiĐoạn thẳng AB là gì?Lời giải chi tiếtĐoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B.
Đề bàiCho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.Lời giải chi tiếtLoigiaiTot.Com 
Đề bàia) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.b) Xác định điểm S trên đường...
Đề bàiVẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).Lời giải chi tiết- Bốn đường thẳng cắt nhau đôi một có 6 giao điểm A, B, C, D, P, Q (hình a).- Trong 4 đường...
Đề bàiCho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu...
Đề bàiCho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không?b) So sánh AM và MB.c) M có là trung điểm...
Đề bàiCho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA =...
Đề bàiVẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2 cm,...
Đề bàiBài 1. Vẽ đường thẳng m. Lấy A, B, C thuộc m và D không thuộc m. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.a) Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên các đường thẳng đó.b)...
Đề bàiBài 1. Vẽ ba điểm H, I, K không thẳng hàng. Vẽ hai tia HI và HK. Vẽ tia Ha cắt tia IK tại điểm O sao cho K nằm giữa I và O. Vẽ điểm A là trung...
Đề bàiBài 1. Cho hình vẽ:a) Hãy kể tên ba điểm thẳng hàng.b) Kể tên hai tia gốc B đối nhau.c) Kể tên các tia gốc D trùng nhau.d) Tìm giao điểm của hai đường thẳng a và c.Bài 2....
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, Ca) Vẽ tia AB, vè đoạn thẳng AC, vẽ đường thẳng BC.b) Hãy tìm giao điểm của tia AB và đường thẳng BC.Bài 2. Cho đường thẳng xy và...
Đề bàiBài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, biết AB = 3,5cm; BC = 8cm và AC = 4,5cm.Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?Bài 2. Vẽ hình theo...