ÔN TẬP CHƯƠNG I – KHỐI ĐA DIỆN


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông ở B, AB = BC = AA’. Hãy chia lăng trụ đó thành ba tứ diện bằng nhau.Hướng dẫn làm bài:Chia lăng trụ đã cho thành ba tứ...
Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính  \({{{V_{ACB'D'}}} \over {{V_{ABCD.A'B'C'D'}}}}\)Hướng dẫn làm bài:Ta có:  \({{{V_{ACB'D'}}} \over {{V_{ABCD.A'B'C'D'}}}} = {1 \over 3}\)
Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm trên SA sao cho  \(\overrightarrow {SA}  = 3\overrightarrow {SA'} \). Tính thể tích khối chóp S.A’B’C’...