Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức


Đề bàiLàm tính nhân:a) \(5{x^2}.\left( {3{x^2} - 7x + 2} \right);\)                    b) \({2 \over 3}xy.\left( {2{x^2}y - 3xy + {y^2}} \right)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của...
Đề bàiLàm tính nhân:  a) \(\left( {2{x^2} - 3x} \right)\left( {5{x^2} - 2x + 1} \right)\)b) \(\left( {x - 2y} \right)\left( {3xy + 5{y^2} + x} \right)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn nhân một đa thức với một đa thức,...
Đề bàiTính nhanh giá trị của biểu thức:a) \(M = {x^2} + 4{y^2} - 4xy\)  tại \(x = 18\) và \(y = 4\).b) \(N = 8{x^3} - 12{x^2}y + 6x{y^2} - {y^3}\)  tại \(x = 6\) và \(y =- 8\).Phương...
Đề bàiRút gọn các biểu thức sau:a) \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) - \left( {x - 3} \right)\left( {x + 1} \right)\);b) \({\left( {2x + 1} \right)^2} + {\left( {3x - 1} \right)^2} \)\(+ 2\left( {2x...
Đề bàiPhân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) \({x^2} - 4 + {\left( {x - 2} \right)^2}\) ;                                             b) \({x^3} - 2{x^2} + x - x{y^2}\) ;c) \({x^3} - 4{x^2} - 12x + 27\). Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiLàm tính chia:  a) \(\left( {6{x^3} - 7{x^2} - x + 2} \right):\left( {2x + 1} \right)\)            b) \(\left( {{x^4} - {x^3} + {x^2} + 3x} \right):\left( {{x^2} - 2x + 3} \right)\) ;c) \(\left(...
Đề bàiTìm \(x\), biết:a) \({2 \over 3}x\left( {{x^2} - 4} \right) = 0\) ;  b) \({\left( {x + 2} \right)^2} - \left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) = 0\) ;c) \(x + 2\sqrt 2 {x^2} + 2{x^3} =...
Đề bàiChứng minh:a) \({x^2} - 2xy + {y^2} + 1 > 0\)  với mọi số thực \(x\) và \(y\);b) \(x - {x^2} - 1 < 0\)  với mọi số thực \(x\).Lời giải chi tiếta) \({x^2} - 2xy + {y^2} +...
Đề bàiTìm \(n \in\mathbb Z\)  để  \(2{n^2} - n + 2\)  chia hết cho \(2n +1\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtThực hiện phép chia \((2{n^2} - n + 2):(2n +1)\)  để tìm số dư, sau đó căn cứ vào số...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức:a) \(A = {\left( {3x - 1} \right)^2} + \left( {x + 3} \right)\left( {2x - 1} \right)\)b) \(B = \left( {x - 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 4} \right) - x\left( {{x^2} -...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức:a) \(A = \left( {2x + 3} \right)\left( {4{x^2} - 6x + 9} \right) - 2\left( {4{x^3} - 1} \right).\)b) \(B = {\left( {x - 1} \right)^3} - 4x\left( {x + 1} \right)\left( {x...
Đề bàiBài 1. Rút gọn các đa thức sau biểu thức:a) \(A = \left( {{x^2} + 3} \right)\left( {{x^4} - 3{x^2} + 9} \right) - {\left( {{x^2} + 3} \right)^3}.\)b) \(B = {\left( {x - 1} \right)^3} - {\left( {x...
Đề bàiBài 1. Rút gọn:a) \(A = \left( {x - 3} \right)\left( {x + 2} \right) - \left( {2{x^3} - 2{x^2} - 10x} \right):\left( {2x} \right).\)b) \(B = \left( { - 4{x^3}{y^3} + {x^3}{y^4}} \right):\left( {2x{y^2}} \right) - xy.\left( {2x...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức :a) \(A = \left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + 3x + 9} \right) - x\left( {{x^2} - 2} \right) - 2\left( {x - 1} \right).\)b) \(B = {\left( {x - 2y} \right)^2} +...