Ôn tập chương II – Đa giác – Diện tích đa giác


Cho tam giác ABC với ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó.Chứng minh rằng \({{HA'} \over {AA'}} + {{HB'} \over {BB'}} + {{HC'} \over {CC'}} = 1\)Giải:            ...
Cho tam giác ABCa. Tính tỉ số các đường cao BB’ và CC’ xuất phát từ các đỉnh B và Cb. Tại sao nếu AB < AC thì BB’ < CC’?Giải:                  ...
Qua tâm O của hình vuông ABCD cạnh a, kẻ đường thẳng \(l\) cắt cạnh AB và CD lần lượt tại M và N. Biết MN = b. Hãy tính tổng các khoảng cách từ các đỉnh của hình vuông...
Tam giác ABC có hai trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo AM và BNGiải:                                 ...
Cho hình bình hành ABCD. Gọi K và L là hai điểm thuộc cạnh BC sao cho BK = KL = LC. Tính tỉ số diện tích của:a. Các tam giác DAC và DCKb. Tam giác DAC và tứ giác...
Cho tam giác ABC vuông ở A và có BC = 2 AB = 2a. Ở phía ngoài tam giác, ta vẽ hình vuông BCDE, tam giác đều ABF và tam giác đều ACG.a. Tính các góc B, C, cạnh...