Ôn tập Chương II – Hàm số bậc nhất


a)      Với những giá trị nào của m thì hàm số \(y = \left( {m + 6} \right)x - 7\) đồng biến?b)      Với những giá trị nào của k thì hàm số  y = (-k + 9)x + 100 nghịch biến?Gợi...
Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số \(y = 12x + \left( {5 - m} \right)\) và \(y = 3x + \left( {3 + m} \right)\) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?Gợi...
Tìm giá trị của a để hai đường thẳng \(y = \left( {a - 1} \right)x + 2\) và \(y = \left( {3 - a} \right)x + 1\) song song với nhau.Gợi ý làm bài:Hai đường thẳng \(y = \left(...
Với điều kiện nào của k và m thì hai đường thẳng sau sẽ trùng nhau?y = kx + (m – 2) ;y = (5 – k )x + (4 – m ).Gợi ý làm bài:Hai đường thẳng y =...
Cho đường thẳng \(y = \left( {1 - 4m} \right)x + m - 2\)          (d)a)      Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ?b)      Với giá trị nào của m...
Cho đường thẳng \(y = \left( {m - 2} \right)x + n\,\,\,\,\,\left( {m \ne 2} \right)\)        (d)Tìm các giá trị của m và n trong mỗi trường hợp sau:a)      Đường thẳng (d) đi qua hai điểm A(-1;2),...
a)      Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:\(y = 3x + 6\);     (1)\(y = x + 2\);       (2)\(y = 2x + 4\);     (3)\(y = {1 \over 2}x +...
a)      Cho các điểm M(-1 ; -2), N(-2; -4), P(2; -3), Q(3; -4,5). Tìm tọa độ của các điểm M’, N’, P’, Q’ lần lượt đồi xứng với các điểm M,N,P,Q  qua trục Ox.b)      Vẽ đồ thị của các hàm...
Cho các hàm số:\(y = 2x - 2\);                             (d1)\(y =  - {4 \over 3}x - 2\);                         (d2)\(y = {1 \over 3}x + 3\).                             (d3)    ...