Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit


Đề bàiHãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thựcPhương pháp giải - Xem chi tiếtLý thuyết Phần II: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực SGK Giải tích 12 trang 54.Lời giải chi tiếtTính...
Đề bàiHãy nêu các tính chất của hàm số lũy thừaPhương pháp giải - Xem chi tiếtBảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng \((0, +∞)\) SGK Giải tích 12 trang 60.Nhận xét về đạo...
Đề bàiHãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSGK Giải tích 12 trang 74 và 76. Nhận xét về các yếu tố sau:- Tập xác đinh.- Đạo hàm.- Chiều...
Đề bàiTìm tập xác định của các hàm số:a) \(y = {1 \over {{3^x} - 3}}\)b) \(y = \log {{x - 1} \over {2x - 3}}\)c) \(y = \log \sqrt {{x^2} - x - 12} \)d) \(y = \sqrt {{{25}^x}...
Đề bàiBiết \({4^x} + {\rm{ }}{4^{ - x}} = {\rm{ }}23\). Hãy tính: \({2^x} + {\rm{ }}{2^{ - x}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng khai triển hằng đẳng thức \({\left( {{2^x} + {2^{ - x}}} \right)^2}\)Lời giải chi tiết\(\begin{array}{l}\,\,\,\,{\left( {{2^x}...
Đề bàiCho \({\log _a}b = 3,{\log _a}c =  - 2\) . Hãy tính \(log_ax\) với:a) \(x = {a^3}{b^2}\sqrt c \)b) \(x = {{{a^4}\root 3 \of b } \over {{c^3}}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng công thức cộng trừ các logarrit...
Đề bàiGiải các phương trình sau:a) \({3^{x + 4}} + {\rm{ }}{3.5^{x + 3}} = {\rm{ }}{5^{x + 4}} + {\rm{ }}{3^{x + 3}}\)b) \({25^x}-{\rm{ }}{6.5^x} + {\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}0\)c) \({4.9^x} + {\rm{ }}{12^x}-{\rm{ }}{3.16^x} = {\rm{...
Đề bàiGiải các bất phương trìnha) \({2^{2x - 1}} + {\rm{ }}2{^{2x - 2}} + {\rm{ }}{2^{2x - 3}} \ge {\rm{ }}448\)b) \({\left( {0,4} \right)^x}-{\rm{ }}{\left( {2,5} \right)^{x + 1}} > {\rm{ }}1,5\)c) \({\log _3}\left[ {{{\log }_{{1 \over 2}}}({x^2} -...
Đề bàiTập xác định của hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) là:(A) \((-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\)                  B) \((1, 2)\)(C) \(\mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \) ...
Đề bàiChọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:(A). \(ln x > 0 ⇔ x > 1\)(B) \(log_2x< 0 ⇔ 0< x < 1\)(C) \({\log _{{1 \over 3}}}a > {\log _{{1 \over 3}}}b \Leftrightarrow a > b >...
Đề bàiCho hàm số \(f\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}ln{\rm{ }}(4x{\rm{ }}-{\rm{ }}{x^2})\). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:(A) \(f’ (2) = 1\)                        ...
Đề bàiCho hàm số \(g(x) = lo{g_{{1 \over 2}}}({x^2} - 5x + 7)\) . Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:(A) \(x > 3\)                             ...
Đề bàiTrong các hàm số: \(f(x) = \ln {1 \over {{\mathop{\rm sinx}\nolimits} }},g(x) = \ln {{1 + {\mathop{\rm sinx}\nolimits} } \over {\cos x}},h(x) = \ln {1 \over {\cos x}}\)Hàm số có đạo hàm là \({1 \over {\cos x}}\) ?(A) \(f(x)\)     ...
Đề bàiSố nghiệm của phương trình \({2^{2{x^2} - 7x + 5}} = 1\) là:(A). 0                                  (B). 1                    (C). 2                                  (D). 3Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiNghiệm của phương trình \({10^{log9}} = {\rm{ }}8x{\rm{ }} + {\rm{ }}5\) làA. \(0\)         B.  \(x = {1 \over 2}\)              (C). \({5 \over 8}\)            ...