Ôn tập chương II: Phân thức đại số


Đề bàiChứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:a) \({3 \over {2x - 3}}\) và \({{3x + 6} \over {2{x^2} + x - 6}}\);b) \({2 \over {x + 4}}\) và \({{2{x^2} + 6x} \over {{x^3} + 7{x^2} + 12x}}\).Phương pháp...
Đề bàiThực hiện các phép tính sau:a) \(\left( {{{2x + 1} \over {2x - 1}} - {{2x - 1} \over {2x + 1}}} \right):{{4x} \over {10x - 5}}\)                     b) \(\left( {{1...
Đề bàia) Cho biểu thức  \({{xP} \over {x + P}} - {{yP} \over {y - P}}\). Thay \(P = {{xy} \over {x - y}}\) vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.b) Cho biểu thức \({{{P^2}{Q^2}} \over {{P^2} -...
Đề bàiCho biểu thức  \(\left( {{{x + 1} \over {2x - 2}} + {3 \over {{x^2} - 1}} - {{x + 3} \over {2x + 2}}} \right).{{4{x^2} - 4} \over 5}\).a) Hãy tìm điều kiện của \(x\) để giá trị...
Đề bàiTìm điều kiện của \(x\) để giá trị của biểu thức \(\left( {{{5x + 2} \over {{x^2} - 10x}} + {{5x - 2} \over {{x^2} + 10x}}} \right).{{{x^2} - 100} \over {{x^2} + 4}}\) được xác định.Tính giá trị của...
Đề bàiTìm giá trị của x để giá trị của phân thức \({{{x^2} - 10x + 25} \over {{x^2} - 5x}}\) bằng \(0\).Phương pháp giải - Xem chi tiết- Phân thức đại số của biến \(x\) là \( \frac{A(x)}{B(x)}\)  được xác...
Đề bàiViết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, rồi tìm các giá trị nguyên của \(x\) để giá trị của phân thức cũng là...
Đề bàiTìm giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba. Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay \(x = 1,12\) vào phân thức sau khi...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức:a) \(A = {{x + 1} \over {6{x^3} - 6{x^2}}} - {{x - 2} \over {8{x^3} - 8x}}\)b) \(B = {{4{x^4} - 64} \over {9{x^3} + 9}}:{{8{x^2} - 32x + 32} \over {3{x^2} +...
Đề bàiBài 1. Cho biểu thức: \(A = \left( {{{x - 3} \over x} - {x \over {x - 3}} + {9 \over {{x^2} - 3x}}} \right):{{2x - 2} \over x}.\)a) Rút gọn biểu thức A.b) Tìm \(X\) thuộc \(\mathbb...
Đề bàiBài 1. Cho biểu thức:\(A = {{3{x^2} + 3} \over {{x^3} - {x^2} + x - 1}}.\)a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.b) Rút gọn biểu thức A.c) Tìm các giá trị của  để A nhận...
Đề bàiBài 1. Rút gọn biểu thức: \(A = \left( {{{2x} \over {1 - 3y}} + {{2x} \over {1 + 3y}}} \right):{{4{x^2} + 14x} \over {9{y^2} - 6y + 1}}\).Bài 2. Cho biểu thức: \(B = {{{x^3} + {x^2} -...
Đề bài Bài 1. Rút gọn biểu thức:a) \(A = \left( {{1 \over {1 + x}} + {{2x} \over {1 - {x^2}}}} \right):\left( {{1 \over x} - 1} \right)\)b) \(B = \left( {x - {{{x^2} + {y^2}} \over {x + y}}}...