Ôn tập chương II: Số nguyên


Đề bàiTrên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:a) Xác định các điểm –a; –b trên trục số;b) Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b|trên trục số;c) So...
Đề bàiCho số nguyên a khác 0. So sánh  -a với a, -a với 0 Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét:- Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.- Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.-...
Đề bàiDưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học:TênNăm sinhLương Thế VinhĐề - cácPi – ta – goGau – xơÁc – si – métTa – létCô – va – lép – x kai – a14411596-5701777-287-6241850Sắp...
Đề bàiTrong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :a) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm.b) Tổng của hai số nguyên dương là...
Đề bàiTính các tổng sau:a) \( [(-13) + (-15)] + (-8) \)b) \(  500 – (-200) – 210 - 100\)c) \( –(-129) + (-119) - 301 + 12\)d) \( 777 – (-111) –(-222) + 20\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtLưu ý: - (-a) = a-...
Đề bàiĐố vui: Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số thứ  hai (a) nhưng số thứ hai trừ đi 10 lại bằng số thứ nhất trừ đi 5 (tức là a...
Đề bàiĐố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều...
Đề bàiLiệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:a)  - 8 < x < 8b) - 6 < x < 4c) - 20 < x < 21Lời giải chi tiếta)  - 8 < x < 8x = - 7;...
Đề bàiTìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5               b) |a| = 0                  c) |a| = -3              d) |a|...
Đề bàiTính:a) (-4).(-5).(-6)                                      b) (-3 + 6).(-4)c) (-3 - 5).(-3 + 5)                    ...
Đề bàiTính:a) \({\left( { - 7} \right)^3}{.2^4}\)b) \({5^4}.{\left( { - 4} \right)^2}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết\({a^n} = \underbrace {a.a.a...a}_{n\,\,\,so\,\,\,a}\)Lời giải chi tiếta) \({\left( { - 7} \right)^3}{.2^4} = \left( { - 7} \right).\left( { - 7} \right).\left( {...
Đề bàiTìm số nguyên x, biết:a) 2x – 35 = 15;           b) 3x + 17 = 2;             c) |x – 1| = 0Lời giải chi tiếta) 2x - 35 = 15...
Đề bàiTính bằng hai cách:a) 15.12 – 3.5.10;b) 45 – 9.(13+5);c) 29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách 1: ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; nếu không có...
Đề bàiCho hai tập hợp: A ={3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8}a) Có bao nhiêu tích ab (với a ∈ A và b ∈ B) được tạo thành?b) Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu...
Đề bàiĐố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích cho ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120:  6      -4  Lời giải chi tiếtCách làm như sau: gọi 3 số...
Đề bàiBài 1. Tínha) \(A = 625 – (61 – 17).12 + (27 + 27): 17\)b) \(B = -126 – (4^2– 5)^2 + 870: 29\)Bài 2. Tìm x, biếta) \(7^2.5 – (2x +1) = 630: 9\)b) \((10 – 4x) +...
Đề bàiBài 1. Tính tổng các số nguyên thỏa mãn: \(-5 ≤ x ≤ 3\)Bài 2. Tính: \((-5) + (+ 2) + |-3| + |+2|\)Bài 3. Tìm x, biết: \((x – 10) + (x – 9)+...+ (x – 1) =...
Đề bàiBài 1. Tínha) \((-19) + 5 + (-8) + 19 + (-3).(-2)^3\)b) \((-5)^3 – (3^3 + 4)(-2) + (3 – 27): 4\)Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết:a) \((-4)^3  + |x| = 2010     \)             ...
Đề bàiBài 1. Tínha) \(A = [504  - (5^2.8 + 70): 3^2 + 6]: (-20)\)b) \(B = [(-8) + (-5)](-2) – [3 – (-6)]\)Bài 2. Tìm x, biếta) \([124 – (20 – 4X)]: 30 + 7 = 11\)b) \(|2x – 5|...
Đề bàiBài 1. Tínha)  \((-7)-[(-19)+21](-3)\)\(\,-[(+32)+(-7)]\)b) \((-2)^3.3 – (1^{10} + 8): (-3)^2\)Bài 2. Tìm x, biết:a) \(x – (- 33) = 17 \)                       b) \(|2x – 5| = 3\)Bài 3. Tìm các...