Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng


Cho tam giác ABC.a. Tìm trên cạnh AB điểm M sao cho \({{AM} \over {MB}} = {2 \over 3}\); tìm trên cạnh AC điểm N sao cho \({{AN} \over {NC}} = {2 \over 3}\)b. Vẽ đoạn thẳng MN. Hỏi rằng...
Tứ giác ABCD có hai góc vuông tại đỉnh A và C, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, \(\widehat {BAO} = \widehat {BDC}\) (h.37)Chứng minh:a. ∆ ABO đồng dạng ∆ DCOb. ∆ BCO đồng dạng ∆...
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD (h.38)a. Chứng minh ∆ AHB đồng dạng ∆ BCD;b. Tính độ...
Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, \(\widehat {ABD} = \widehat {ACD}\).Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC (h.39)Chứng minh rằng:a. ∆ AOB đồng dạng ∆ DOCb. ∆...
Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng AH.DH = BH.EH = CH.FHGiải: (hình trang 121 sgbt) Xét ∆ AFH và ∆ CDH, ta có:\(\widehat {AFH} = \widehat {CDH} = 90^\circ \)\(\widehat...
Hai điểm M và K thứ tự nằm trên cạnh AB và BC của tam giác ABC; hai đoạn thẳng AK và CM cắt nhau tại điểm P. Biết rằng AP = 2 PK và CP = 2PM.Chứng minh rằng...
Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẻ AM vuông góc với BC, AN vuông góc với CD(M thuộc BC và N thuộc CD). Chứng minh rằng tam giác MAN đồng dạng với tam giác ABC.Giải: (hình trang 122, 123...
Giả sử AC là đường chéo lớn của hình bình hành ABCD. Từ C, vẽ đường vuông góc CE với đường thẳng AB, đường vuông góc CF với đường thẳng AD (E,F thuộc phần kéo dài của các cạnh AB...
Tam giác ABC có hai đường cao là AD và BE (D thuộc BC, E thuộc AC).Chứng minh hai tam giác DEC  và ABC là hai tam giác đồng dạng.Giải: (hình trang 124 sgbt) Xét ∆ ADC và ∆ BEC, ta...
Tam giác ABC có hai trung tuyến AK và CL cắt nhau tại O. Từ một điểm P bất kì trên cạnh AC, vẽ các đường thẳng PE song song với AK, PF song song với CL (E thuộc BC,...