Ôn tập chương IV – Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc h…


Đề bàiVới mỗi phương trình sau, đã biết một nghiệm (ghi kèm theo), hãy tìm nghiệm kia:a) \(12{{\rm{x}}^2} - 8{\rm{x}} + 1 = 0;{x_1} = {1 \over 2}\)                  b) \(2{{\rm{x}}^2} - 7{\rm{x}} -...
Đề bàiTìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:a) \(u + v = 12\); \(uv = 28\) và \(u > v\)                      b) \(u + v = 3;...
Đề bàiCho phương trình \(7x^2 + 2(m – 1)x – m^2= 0\)a) Với giá trị nào của \(m\) thì phương trình có nghiệm?b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng các bình phương hai...
Đề bàiSau hai năm, số dân của một thành phố tăng từ 2 000 000 người lên 2 020 050 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của thành phố đó tăng bao nhiêu phần trăm?Phương pháp giải -...
Đề bài Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2...
Đề bài Một xe lửa đi từ Hà Nội vào Bình Sơn (Quảng Ngãi). Sau đó 1 giờ, một xe lửa khác đi từ Bình Sơn ra Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất...
Đề bàiCho tam giác ABC có BC = 16cm, đường cao AH = 12 cm. Một hình chữ nhật MNPQ có đỉnh M thuộc cạnh AB, đỉnh N thuộc cạnh AC còn hai đỉnh P và Q thuộc cạnh BC...
Đề bàiBài 1: Cho phương trình: \({x^2} - 5x - 7 = 0.\)a)Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm khác dấu x1, x2.b)Tính \(x_1^2 + x_2^2;\,\,{1 \over {x_1^2}} + {1 \over {x_2^2}}.\)Bài 2: Giải phương trình:a)\({x^4} - 3{x^2} - 10...
Đề bàiBài 1: Cho phương trình: \({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + {m^2} - 1 = 0.\)a)Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2.b)Tính \(\left( {2{x_1} + 1} \right)\left( {2{x_2} + 1} \right)\)theo m.Bài...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình:a) \(\left( {{x^2} - 1} \right)\sqrt {2x - 1}  = 0\)                     b) \(25{x^4} + 21{x^2} - 4 = 0\)c) \(4{x^2} - 9 = 0.\)Bài 2: Cho parabol (P): \(y =  - {1 \over 2}{x^2}\) và đường...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình:a) \({x^2} - 2 = 5\sqrt {{x^2} - 2}  - 6\)                   b) \(\sqrt {1 + 4x - {x^2}}  = x - 1.\)Bài 2: Tìm m để phương...
Đề bàiBài 1: Giải phương trình:a)\(\left( {9 - {x^2}} \right).\sqrt {2 - x}  = 0\)                     b) \(\sqrt {x - 1}.\sqrt {x + 4}  = 6.\)Bài 2: Tìm m để parabol (P  ): \(y =  - {1 \over 4}{x^2}\) và đường thẳng...
Đề bài Vẽ đồ thị của hàm số \(y = {1 \over 4}{x^2}\) và \(y =  - {1 \over 4}{x^2}\) trên cùng một hệ trục tọa độa) Qua điểm \(B(0; 4)\) kẻ đường thẳng song song với trục Ox. Nó cắt đồ thị...
Đề bài Cho phương trình \(x^2 – x – 2 = 0\)a) Giải phương trìnhb) Vẽ hai đồ thị \(y = x^2\) và \(y = x + 2\) trên cùng một hệ trục tọa độ.c) Chứng tỏ rằng hai nghiệm tìm được trong...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(3{{\rm{x}}^4} - 12{{\rm{x}}^2} + 9 = 0\)            b) \(2{{\rm{x}}^4} + 3{{\rm{x}}^2} - 2 = 0\)c) \({x^4} + 5{{\rm{x}}^2} + 1 = 0\) Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhương pháp giải phương...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(5{{\rm{x}}^2} - 3{\rm{x}} + 1 = 2{\rm{x}} + 11\)                     b) \({{{x^2}} \over 5} - {{2{\rm{x}}} \over 3} = {{x + 5} \over 6}\) c) \({x \over {x...
Đề bàiGiải các phương trìnha) \(1,2{{\rm{x}}^3} - {x^2} - 0,2{\rm{x}} = 0\)b) \(5{{\rm{x}}^3} - {x^2} - 5{\rm{x}} + 1 = 0\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtPhân tích vế trái của phương trình thành nhân tử sau đó đưa phương...
Đề bàiGiải các phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:a) \(2{\left( {{x^2} - 2{\rm{x}}} \right)^2} + 3\left( {{x^2} - 2{\rm{x}}} \right) + 1 = 0\) b) \({\left( {x + {1 \over x}} \right)^2} - 4\left( {x + {1 \over x}} \right)...