Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác ở hình bs.15 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:(hình bs.15 sbt)  a9 …………2063 …………b4012 ………… …………45c……….37 …………65 …………h8 ………… ………… …………13Diện tích một đáy ………… …………210 ………… …………Diện tích xung quanh …………1512 ………… ………… …………Diện tích toàn phần ………… ………… …………4464 …………Thể tích ………… …………3570 …………8190Giải:a935206328b4012211645c4137296553h818172413Diện tích một đáy180210210504630Diện tích xung...
Một con kiến đang ở vị trí M là trung điểm cạnh A’D’ của một chiếc hộp hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ (h. bs.16). Con kiến muốn bò qua sáu mặt của chiếc hộp rồi quay trở về M. Tìm đường...
Thể tích của một hình chóp tam giác đều thay đổi thế nào nếu ta tănga. Gấp đôi chiều cao của hình chóp;b. Gấp đôi cạnh đáy của hình chóp;c. Gấp đôi cả chiều cao và cạnh đáy của hình...
Quan sát hình chóp tứ giác đều ở hình bs.17 rồi điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:(hình bs.17 trang 159 sbt) a6……………………32…………d……………………15…………17h46………………………………Diện tích đáy…………256………………………………Diện tích xung quanh……………………720…………544Diện tích toàn phần……………………………………………………Thể tích………………………………4096…………Giải:a616243216d510152017h4691215Diện tích đáy362565761024256Diện tích xung quanh603207201280544Diện...
Cho hình chóp cụt đều có đáy là hình vuông, các cạnh đáy là a và b. Biết diện tích xung quanh bằng tổng diện tích hai đáy, tính chiều cao của hình chóp cụt đều.Giải: (hình bs.19 trang 181...
Xét hình lập phương (h.155). Hãy chỉ ra:a. Hai đường thẳng cắt nhau;b. Hai đường thẳng song song ;c. Hai đường thẳng không cắt nhau và không nằm trong một mặt phẳng;d. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng;e. Đường thẳng không...
Trên hình 156: l, v, h là ba kích thước của một hình hộp chữ nhật. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:(hình 156 trang 154 sbt) l258158v204 6h1064 Sxq  216 Stp    V   576Giải:l258158v204126h106412Sxq900144216336Stp1900208576432V500192720576
“Bồn” đựng nước có dạng một hình lăng trụ đứng (h.157) các kích thước cho trên hình. a. Tính diện tích bề mặt của bồn (không tính lắp)b. Tính thể tích của bồn.c. Khi bồn đầy ắp nước thì nó chứa...
Tính diện tích toàn phần của lăng trụ đứng theo các kích thước cho ở hình 158: Giải: (hình 158 trang 154 sbt)Hình vẽ là lăng trụ đứng đáy tam giác cân với cạnh bên bằng 5m, cạnh đáy 6m, chiều...
Thùng của một xe tải có dạng một hình lăng trụ đứng (h.159) các kích thước cho ở trên hình. a. Tính thể tích của thùng chứa.b. Nếu 1m3 cát nặng 1,6 tấn và xe chở đến ${3 \over 4}$ trọng...
Độ dài đường chéo AC1 (h.160) của một hình lập phương là \(\sqrt {12} \).a. Độ dài mỗi cạnh là bao nhiêu?b. Tính diện tích toàn phần và thể tíchcủa hình lập phương.Giải: (hình 160 trang 155 sbt)a. Gọi a...
Hãy quan sát ba hình dưới đây (h.161), trong đó có các hình lập phương đơn vị được xếp theo dạng chữ U.Số các hình lập phương đã xếp tăng lên theo quy luật 5 hình → 28 hình →...
Hãy tìm diện tích mặt ngoài theo các kích thước cho ở hình 162. Biết rằng hình a gồm một hình chóp đều và một hình hộp chữ nhật, hình b gồm hai hình chóp đều. Giải: (hình 162 trang 156...
Số hình lập phương đơn vị ở hình dưới đây (h.163) là bao nhiêu (mỗi hình lập phương nhỏ là một hình lập phương đơn vị)? Giải: (hình 163 trang 156 sbt)Lớp dưới cùng có:3.3 = 9 (hình lập phương đơn...
Cho biết hộp có dạng hình hộp chữ nhật, độ dài đường chéo là 50cm. Hãy tìm các kích thước của hai hình hộp như vậy.(HD: Đây là một bài toán mở, hãy chọn hai trong ba kích thước của...
Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao lăng trụ là 7cm. Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 3cm và 4cm.Hãy tính:a. Diện tích một mặt đáy.b. Diện tích mặt xung quanh.c....
Tìm diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có các kích thước như ở hình 164. Giải: (hình 164 trang 156 sbt)Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có:\(B{C^2} + A{B^2} + A{C^2}...
Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy là 10cm, chiều cao hình chóp là 12cm.Tính:a. Diện tích toàn phần của hình chópb. Thể tích hình chóp.Giải: (hình trang 171 sgbt) a. Gọi O là tâm của...
Người ta vẽ phần trên của một cái bàn học có dạng một lăng trụ đứng theo hình 165. Các kích thước của nó là:AB = 108cm, BC = 24cm, BF = 90cm, FG = 54cm, LG = 18cm, LC...
Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm. Như vậy:Trong các số dưới đây, số nào là diện tích đáy của nó?A. 45cm2B. 52cm2 C. 63cm2D. 60cm2E. 50cm2Hãy chọn kết quả đúng.Giải:Ta có:...
Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đáy là a và 2a, chiều cao của mặt bên là a.a. Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt.b. Tính độ dài cạnh bên và chiều cao...
Cần phải đo đường chéo của một viên gạch có dạng hình hộp chữ nhật mà chỉ được phép sử dụng thước có chia vạch thì phải làm như thế nào? (không được cắt, xẻ…)Giải: (hình trang 173 sgbt) Gọi viên...
Tính thể tích của một trụ bê tông cho theo các kích thước ở hình 166, SJ = 9, OI = IJ.Phần trên là một hình hộp chữ nhật, phần dưới là một hình chóp cụt tứ giác đều. Giải:(hình 166...