Ôn tập chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu


Đề bàiBài 1: Cho hình chữ nhật ABCD có \(AB = a, BC = 2a\). Tính diện tích toàn phần và thể tích hình tạo ra khi quay tam giác ABC một vòng quanh AD.Bài  2: Chi tiết máy có...
Đề bàiBài 1: Cho tam giác ABC có \(\widehat B = 60^\circ,\widehat C = 45^\circ \) nội tiếp đường tròn (O; R). Từ A vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt BC ở H và cắt đường tròn ở...
Đề bàiHãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Diện tích xung quanh của hình trụ: \(S_{xq}=2\pi rh.\)+) Diện tích toàn phần...
Đề bàiMột hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB > AD\), diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là \(2a^2\) và \(6a\). Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh \(AB\), ta được một hình trụ.Tính diện tích xung quanh...
Đề bàiHãy tính diện tích toàn phần của các hình tương ứng theo các kích thước đã cho trên hình 115.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Diện tích xung quanh của hình nón: \(S_{xq}=\pi rl.\)+) Diện tích toàn phần...
Đề bàiCho ba điểm \(A, O, B\) thẳng hàng theo thứ tự đó, \(OA = a, OB = b\) (\(a,b\) cùng đơn vị: cm).Qua \(A\) và \(B\) vẽ theo thứ tự các tia \(Ax\) và \(By\) cùng vuông góc với...
Đề bàiHãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.117).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Thể tích hình trụ: \(V=\pi r^2 h.\)+) Thể tích hình nón: \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h.\)+) Thể tích hình nón cụt:...
Đề bài Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho (h.118) (đơn vị: cm).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Thể tích hình trụ: \(V=\pi r^2 h.\)+) Thể tích hình nón: \(V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h.\)+) Thể tích...
Đề bàiCho hình vuông \(ABCD\) nội tiếp đường tròn tâm \(O\), bán kính \(R\) và \(GEF\) là tam giác đều nội tiếp đường tròn đó, \(EF\) là dây song song với \(AB\) (h.119). Cho hình đó quay quanh trục \(GO\)....
Đề bàiHình 120 mô tả một hình cầu được đặt khít vào trong một hình trụ, các kích thước cho trên hình vẽ.Hãy tính:a)Thể tích hình cầu.b) Thể tích hình trụ.c) Hiệu giữa thể tích hình trụ và thể tích...