Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 7


Đề bàiThực hiện các phép tính:a) \(9,6.2{1 \over 2} - \left( {2.125 - 1{5 \over {12}}} \right):{1 \over 4}\)b) \({5 \over {18}} - 1,456:{7 \over {25}} + 4,5.{4 \over 5}\);c) \(\left( {{1 \over 2} + 0,8 - 1{1 \over 3}}...
Đề bàiVới giá trị nào của x thì ta có:a) \(|x| + x = 0\);                                        b) \(x + |x| = 2x\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng tính chất: \(|A|\, = \,\left\{ \begin{array}{l}A\,khi\,A \ge 0\\ - A\,khi\,A < 0\end{array} \right.\)Lời...
Đề bàiTừ tỉ lệ thức \({a \over b} = {c \over d}\left( {a \ne c,b \ne  \pm d} \right)\) hãy rút ra tỉ lệ thức: \({{a + c} \over {a - c}} = {{b + d} \over {b - d}}\)Phương...
Đề bàiBa đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận...
Đề bàiChia hàm số: \(y =  - 2x + {1 \over 3}\). Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?\(A\left( {0;{1 \over 3}} \right);B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right);C\left( {{1 \over 6};0} \right)\).Phương pháp giải -...
Đề bàiBiết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChú ý: Một điểm thuộc đồ thị hàm số khi và chỉ khi tọa độ của điểm...
Đề bàiBiểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một số vùng của nước ta:Hãy cho biết:a)Tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi...
Đề bàiĐể tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha). Kết quả được tạm sắp xếp như sau:Có 10...
Đề bàiTính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; \({2 \over 3};1{1 \over 6}\)Phương pháp giải - Xem chi tiết- Thay lần lượt tùng giá trị của c vào biểu thức để tính giá...
Đề bàiCho các đa thứcA = x2 – 2x  - y2 + 3y – 1B = -2x2 + 3y2 – 5x + y + 3C = 3x2 – 2xy + 7y2 – 3x – 5y – 6Tính:a) A + B – C;               b) A – B...
Đề bàiTìm x, biết:a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).b) 2(x – 1) – 5(x + 2) = -10Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng qui tắc phá ngoặc và...
Đề bàiTìm hệ số a của đa thức \(P\left( x \right) = a{{\rm{x}}^2} + 5{\rm{x}} - 3\), biết rằng đa thức này có một nghiệm là \({1 \over 2}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtTại \(x = \frac{1}{2}\) thì \(P...
Đề bàia) Tìm nghiệm của đa thức: \(P(x) = 3 - 2x\);b) Hỏi đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} + 2\) có nghiệm hay không? Vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Đặt đa thức \(P\left( x \right) =...