Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 9


Đề bàiXác định hệ số \(a\) của hàm \(y = ax^2\), biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm \(A(-2; 1)\). Vẽ đồ thị của hàm số đó.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Thay tọa độ của điểm...
Đề bàiGọi \({{\bf{x}}_{\bf{1}}},{\rm{ }}{{\bf{x}}_{\bf{2}}}\) là hai nghiệm của phương trình \({\bf{3}}{{\bf{x}}^{\bf{2}}}-{\rm{ }}{\bf{ax}}{\rm{ }}-{\rm{ }}{\bf{b}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{\bf{0}}\). Tổng \({{\bf{x}}_{\bf{1}}} + {\rm{ }}{{\bf{x}}_{\bf{2}}}\) bằng:(A) \( - {a \over 3}\)                (B) \({a \over 3}\)                (C) \({b \over...
Đề bài Hai phương trình \({x^2} + ax + 1 = 0\) và \({x^2} - {\rm{ }}x{\rm{ }} - {\rm{ }}a{\rm{ }} = {\rm{ }}0\) có một nghiệm thực chung khi \(a\) bằng:(A) 0 ;     (B) 1 ;     (C) 2...
Đề bàiGiải các phương trình:a) \(2{x^3} - {\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}3x{\rm{ }} + {\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}0\) ;    b) \(x\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}1} \right)\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}4} \right)\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}5} \right){\rm{...
Đề bàiMột lớp học có \(40\) học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi \(2\) ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm \(1\) học sinh. Tính số ghế băng lúc...
Đề bàiCạnh huyền của một tam giác vuông bằng \(10cm\). Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau \(2cm\). Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Gọi...
Đề bàiXét các mệnh đề sau:I. \(\sqrt {\left( { - 4} \right).\left( { - 25} \right)}  = \sqrt { - 4}.\sqrt { - 25}\) ;                      II. \(\sqrt {\left( { - 4} \right).\left( { - 25} \right)}  = \sqrt {100}\)III. \(\sqrt {100}  =...
Đề bàiRút gọn các biểu thức:\(M = \sqrt {3 - 2\sqrt 2 }  - \sqrt {6 + 4\sqrt 2 } \)\(N = \sqrt {2 + \sqrt 3 }  + \sqrt {2 - \sqrt 3 } \)Phương pháp giải - Xem...
Đề bài Giá trị của biểu thức \({{2\left( {\sqrt 2  + \sqrt 6 } \right)} \over {3\sqrt {2  + \sqrt 3 }}}\) bằng(A) \({{2\sqrt 2 } \over 3}\)         (B) \({{2\sqrt 3 } \over 3}\)          (C)...
Đề bài Nếu \(\sqrt {2 + \sqrt x }  = 3\) thì \(x\) bằng:(A) \(1\);              (B) \(\sqrt7\);                       (C) \(7\)                (D) \(49\)Hãy chọn câu trả lời đúng.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Đặt điều kiện để...
Đề bàiChứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến: \(\left( {{{2 + \sqrt x } \over {x + 2\sqrt x  + 1}} - {{\sqrt x  - 2} \over {x - 1}}} \right).{{x\sqrt x  + x...
Đề bàiCho hàm số \(y = ax + b.\) Tìm \(a\) và \(b\), biết rằng đồ thị của hàm số đã cho thỏa mãn một trong các điều kiện sau:a) Đi qua hai điểm \(A(1; 3)\) và \(B(-1; -1).\)b) Song...
Đề bàiCho hai đường thẳng:\(y = (m + 1)x + 5 \)    (d1)\(y = 2x + n\)     (d2)Với giá trị nào của \(m\) và \(n\) thì:a) d1 trùng với d2?b) d1 cắt d2?c) d1 song song với d2?Phương pháp giải...
Đề bàiChứng minh rằng khi \(k\) thay đổi, các đường thẳng \((k + 1)x – 2y = 1\) luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Gọi \(M(x_0;\, y_0)\) là...
Đề bàiGiải các hệ phương trình:a) \(\left\{ \matrix{2{\rm{x}} + 3\left| y \right| = 13 \hfill \cr 3{\rm{x}} - y = 3 \hfill \cr} \right.\)b) \(\left\{ \matrix{3\sqrt x - 2\sqrt y = - 2 \hfill \cr 2\sqrt x + \sqrt y...
Đề bàiGiải các hệ phương trình:a) \(\left\{ \matrix{2\sqrt {x - 1} - \sqrt {y - 1} = 1 \hfill \cr \sqrt {x - 1} + \sqrt {y - 1} = 2 \hfill \cr} \right.\)b) \(\left\{ \matrix{{\left( {x - 1} \right)^2}...
Đề bàiHai giá sách có \(450\) cuốn. Nếu chuyển \(50\) cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng  \({4 \over 5}\) số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách lúc...
Đề bàiQuãng đường \(AB\) gồm một đoạn lên dốc dài \(4km\) và một đoạn xuống dốc dài \(5km\). Một người đi xe đạp từ \(A\) đến \(B\) hết \(40\) phút và đi từ \(B\) về \(A\) hết \(41\) phút (vận...